پیمنت استیت

تعیین وضعیت پرداخت های اینترنتی

راه حل ایمن و سریع خدمات پرداخت ‌های بین‌المللی اینترنتی

سفارت انگلیس
برای پرداخت هزینه وقت سفارت انگلستان پیمنت استیت را کنار خود دارید. تیم حرفه ای ما در تمامی مراحل اخذ ویزای انگلستان در کنار شما خواهند بود تا خدماتی را که مدنظر دارید به بهترین شکل دریافت کنید.