پیمنت استیت

تعیین وضعیت پرداخت های اینترنتی

راه حل ایمن و سریع خدمات پرداخت ‌های بین‌المللی اینترنتی


سوئیس فی
دانشگاه های آمریکا برای دانشجویانی که قرار است در آنجا تحصیل کنند اطلاعات آنان را در بانک اطلاعاتی سازمان امنیت ملی آمریکا بایگانی می کند تا پس از آن در تمامی کنسولگری های آمریکا در سراسر دنیا قابل دسترسی باشد. دانشجویان برای دریافت ویزای آمریکا باید هزینه ای را با عنوان سویس فی پرداخت کنند و رسید این پرداخت را در هنگام مصاحبه در سفارت آمریکا به همراه داشته باشند. پیمنت استیت بهترین انتخاب برای پرداخت سویس فی دانشجویان است.